O Clúster de Turismo de Galicia propón a creación dun grupo de traballo para a revisión e actualización da normativa de vivendas de uso turístico

O Clúster de Turismo de Galicia propón a creación dun grupo de traballo para a revisión e actualización da normativa de vivendas de uso turístico

Unha vez máis, o Clúster entende que a colaboración público–privada é a vía adecuada para fortalecer unha oferta de aloxamento coherente coa aposta de Galicia por un destino sustentable e de calidade.

 

A Asemblea Xeral do Clúster de Turismo de Galicia vén e aprobar, en sesión extraordinaria celebrada onte na Cidade da Cultura de Galicia, a admisión como nova entidade asociada da Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (AVITURGA).

Con carácter previo a esta xuntanza do órgano colexiado supremo do Clúster, tivo lugar a reunión mensual do Consello Executivo da entidade, na cal se acordou solicitar á Administración autonómica a creación dun grupo de traballo, de carácter público–privado, que lidere un proceso de revisión e actualización da normativa que regula as vivendas de uso turístico.

 

O obxectivo non é outro que a equiparación dos requisitos legais que debe cumprir esta tipoloxía de aloxamentos con respecto a outros establecementos regrados. Con esta medida, o Clúster non pretende limitar a actividade de pequenos propietarios senón que se busca evitar que grandes investidores opten polas vivendas de uso turístico en detrimento doutras modalidades de aloxamento, sometidas a regulamentacións máis estritas.

 

Se ben a publicación do decreto 12/2017, de 26 de xaneiro, supuxo un primeiro paso que permitiu identificar e dimensionar a oferta de vivendas de uso turístico presentes en Galicia, é imprescindible actualizar a normativa que rexe estes aloxamentos para equiparala en canto a obrigas co resto do sector, así como afondar na problemática que xorde en certos destinos e momentos do ano no tocante á carga turística e á convivencia cos residentes.

 

O Clúster de Turismo de Galicia, como parte implicada na elaboración do Plan director 2021 – 2023 Galicia Destino Seguro, cre firmemente na aposta por un destino seguro, innovador, sustentable e que sitúa a calidade como sinal de identidade. Para acadar esta visión é preciso que todos os axentes do ecosistema turístico galego compitan en igualdade de condicións.