A nova Estratexia do Turismo de Galicia traballará para consolidar en 2020 un destino turístico competitivo, sustentable e diferenciado a nivel global

ACTIVIDADES

A nova Estratexia do Turismo de Galicia traballará para consolidar en 2020 un destino turístico competitivo, sustentable e diferenciado a nivel global

A Xunta de Galicia aprobou o novo plan estratéxico que guiará o desenvolvemento do sector no horizonte 2020. Trátase dunha folla de ruta que conta cun investimento turístico de máis de 240.500.000 euros coa que se aposta por fortalecer a competetivida do Destino Galicia e o seu posicionamento crave na economía galega. O Plan establece entre os seus obxectivos o incremento no número de turistas dun 21% ata superar o horizonte do seis millóns de turistas en 2020, cunha forte aposta polo turismo internacional, do que se quere aumentar o seu peso ata alcanzar o 33% do total, o que se traduciría en 2 millóns de turistas estranxeiros. Ademais, preténdese mellorar os cocientes de pasas a noite, ocupación hoteleira e gasto medio do turista en Galicia. Sobre a base destes grandes retos, a nova Estratexia do Turismo de Galicia 2020 inclúe 11 liñas de actuación que abarcan un total de 90 propostas de acción.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou con todo, que máis que apostar pola cantidade, este Plan aposta pola calidade, polo crecemento sustentable do destino e por un forte compromiso co ecoturismo, cunha liña estratéxica moi centrada na paisaxe e os recursos naturais, que supón algo máis do 37% do investimento total. A nova Estratexia Turismo de Galicia é un proxecto no que se contou desde o primeiro momento co sector, a través do Clúster Turismo de Galicia, que desenvolveu a estratexia nun proceso profundamente colaborativo e aberto ao conxunto do sector e para o que se contou cun amplo traballo de campo no que tamén colaboraron, por vez primeira, o tres universidades galegas.

Coa posta en marcha deste novo plan, que se presentará nos próximos días, o Goberno galego establece un plan integral que presta atención a todos os territorios da nosa comunidade; integrador ao establecer conexións con outros sectores; dinámico, xa que será revisado de forma periódica para favorecer a súa correcta implantación; e dinamizador,ao dar cabida a todos os axentes implicados. Os seus obxectivos e actuacións están aliñados co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 buscando a potenciación do turismo en Galicia e o seu atractivo para consolidar a nosa comunidade como un destino diferenciado a nivel global, competitivo, sustentable e adaptado aos cambios do mercado.

Para logralo, o plan establece tres grandes retos relacionados co territorio, a gobernación e a proxección do destino. A nova estratexia establece, así, un modelo de turismo baseado na construción dun destino único e diferencial a través do potencial dos seus recursos; no impulso dunha nova forma de xestión que incorpore todos os axentes da cadea de valor e que facilite a sustentabilidade sen renunciar a criterios de rendibilidade económica e social; e na mellora da captación de turistas e da súa fidelización a través dunha oferta segmentada e de calidade.

Compromiso coa sustentabilidade
As políticas turísticas do próximos catro anos apostarán polo ecoturismo como elemento tractor do rural galego a través da creación de novos produtos turísticos vinculados á natureza que contribúan ao aproveitamento dos recursos naturais e ao uso turístico sustentable da paisaxe. Así mesmo, ao redor deste eixo traballarase na rehabilitación e posta en valor dos miradoiros galegos, na creación de senllas turísticas singulares de especial interese paisaxístico e no aproveitamento do gran potencial dos parques naturais co impulso de paquetes e actividades ecoturísticas no seu contorno. Por outra banda, apostarase pola valorización turística dos núcleos históricos, pondo énfases no patrimonio material e inmaterial das cidades e vilas galegas e na revitalización do turismo rural.

A nova estratexia inclúe, ademais, o desenvolvemento dunha metodoloxía que permita xestionar os altos niveis de demanda turística a que ven sometidos determinados recursos ou áreas en momentos puntuais do ano, para poder impulsar unha oferta cultural e de lecer para estes puntos con risco de saturación e evitar, así, a degradación do patrimonio cultural e natural de Galicia preservando a súa autenticidade.