Convocadas as probas de habilitación de guías turísticos especializados de Galicia

Convocadas as probas de habilitación de guías turísticos especializados de Galicia

O Diario Oficial de Galicia recolle a convocatoria oficial para as probas de habilitación de guías turísticos especializados de Galicia, que se convocan trala posta en marcha, o pasado mes de maio, do novo decreto que regula esta actividade profesional. Os intereasados teñen un mes de prazo para presentar a súa solicitude, a contar desde o 8 de setembro.

Poderán presentarse ás probas os cidadáns maiores de idade que teñan a nacionalidade española ou a dalgún dos estados membros da Unión Europea, asinante do Acordo sobre Espazo Económico Europeo ou de calquera outro dos estados de libre circulación de traballadores e traballadoras. Así mesmo, poderán participar nas probas os cidadáns estranxeiros con residencia legal en España.

Os aspirantes a guías de turismo deberán estar en posesión de un título de grado ou diplomatura universitaria, de grao superior de formación profesional ou de diploma de xestión e/ou dirección de empresas hoteleiras. Así mesmo, deben acreditar o dominio das linguas oficiais de Galicia e dalgunha lingua estranxeira. Cabe lembrar que segundo o novo decreto, esta habilitación é de carácter indefinido.

Tres exercicios

Unha vez publicadas as listas definitivas de admitidos e admitidas fixarase a data de comezo das probas que terán lugar na cidade de Santiago de Compostela. As probas de habilitación constituiranas tres exercicios, todos eles eliminatorios. O primeiro deles consistirá nun cuestionario de oitenta preguntas tipo test; o segundo constará de dúas probas, unha tradución dun texto do castelán ao galego e unha tradución do galego ao castelán; e o terceiro exercicio constará dunha tradución en ambos os sentidos, castelán e idioma estranxeiro, e dunha conversa en cada un dos idiomas solicitados. Os profesionais con habilitación en vigor como guías de turismo que desexen ampliar a súa habilitación para outros idiomas distintos aos que consten nela, tan so terán que superar as correspondentes probas de idiomas.

O programa que rexerá os exames contén tres bloques principais: un temario cultural, un temario de itinerarios e recursos turísticos e un terceiro temario centrado en temas relacionados coa lexislación.

A convocatoria destas problas foi a través dunha rolda de prensa na que participou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, quen estivo acompañada polo director de Competitividade de Turismo de Galicia, José Luis Maestro, e o presidente de Asociación de Guías Turísticos de Galicia, Diego Lamas, quen destacou a importancia do labor que realizan os guías turísticos. “Desenvolven un papel fundamental no desenvolvemento turístico de Galicia xa que, teñen o labor de transmitir o saber sobre un territorio e a posta en valor do mesmo como destino turístico”, afirmou Nava Castro.