CEHAT, CCOO e UXT elevan de forma conxunta ao Goberno propostas para protexer ao sector do aloxamento turístico español ante a crise

Os axentes sociais apostan por impulsar iniciativas para garantir o fortalecemento das empresas e a continuidade do emprego nun sector que supón case o 14% do PIB do país

A Confederación Española de Hoteis e Aloxamentos Turísticos (CEHAT) e as centrais sindicais Federación de Servizos de Comisións Obreiras (Servizos-CCOO) e a Federación Estatal de Servizos, Mobilidade e Consumo da Unión Xeral de Traballadores (FeSMC-UXT) elevaron ao Goberno de España un conxunto de propostas comúns para protexer o sector do aloxamento turístico ao que representan.

Sindicatos e a Confederación consideran que a forza maior derivada do estado de alarma, que suspendeu a actividade produtiva, persistirá especificamente neste sector unha vez levántese este período decretado polo Estado, xa que continuarán as restricións á mobilidade e ao transporte, non só en España senón no ámbito internacional. Isto provocará que a actividade tardará máis tempo aínda en recuperarse.

Ante esta situación, no escrito solicitan a concorrencia desa forza maior e nas condicións actuais polo menos por un período inicial de 6 meses, sen prexuízo de que este se amplíe se persistisen as circunstancias e previa consulta aos axentes sociais do aloxamento turístico español. Ademais, enténdese que a Administración Pública deberá ter en conta esta circunstancia á hora de tramitar os ERTE, cos efectos de exención de cotas empresariais á Seguridade Social e de protección específica por desemprego ás persoas traballadoras que vexan suspendidos temporalmente os seus contratos ou reducidas as súas xornadas.

Así mesmo, os axentes sociais fan un chamamento ao Executivo estatal para que garanta unha protección por desemprego para as persoas traballadoras en situación de ERTE, incluídos os contratos fixos descontinuos, mediante prestacións e axudas públicas suficientes, sen esixencia de carencia, e a reposición das prestacións que puidesen consumirse durante a situación legal de desemprego temporal. Tendo en conta os importes e os topes das prestacións por desemprego, pídese que as persoas traballadoras afectadas por ERTE perciban na data estipulada nos seus convenios colectivos o importe total da paga extraordinaria de verán correspondente. Pola súa banda, para paliar os efectos do ERTE na renda inmediata das persoas traballadoras, acórdase que as empresas abonen, a quen o soliciten, o adianto da referida paga extraordinaria completa antes da súa vencimiento.

Outras medidas
O contrato fixo descontinuo é unha modalidade moi presente nalgúns ámbitos xeográficos do país no sector do aloxamento turístico, motivo polo cal necesitan tamén medidas de protección. Así, os axentes sociais asinantes deste acordo comprométense a que as persoas traballadoras con esta modalidade contractual serán chamadas polas empresas na data que inicialmente estaba prevista e posteriormente incluirallas no correspondente ERTE, como ao resto do persoal.

Outra medida solicitada é que se estableza, mediante regulación lexislativa, un período de 12 meses de carencia nas amortizacións de capital naquelas operacións financeiras que apalancan a actividade. Con esta medida, durante os próximos 12 meses as empresas pagarían unicamente as cantidades relativas aos intereses das devanditas operacións, devolvendo o capital destas mediante a ampliación deses meses no vencimiento inicial das operacións. Isto tería que ir aparellado a unha exención na imposición en canto aos actos xurídicos documentados nestas novaciones e a implantación duns aranceis máximos tanto notariais como rexistrais.

Continuación da actividade
Renovada a actividade produtiva, as empresas despregarán todos os medios preventivos que garantan en todo momento a seguridade e saúde das persoas traballadoras, así como dos clientes, evitando calquera risco de contaxio da COVID-19. Para ese efecto proverán de equipos de protección individual homologados e aplicarán as medidas de contención fixadas polas autoridades sanitarias, en cuxa instauración se está traballando.

En caso de reapertura paulatina, as empresas non recorrerán a traballo temporal ou contratos de duración determinada até o reingreso da totalidade do persoal afectado polo ERTE por forza maior. Os representantes sindicais participarán no proceso de incorporación progresiva das persoas traballadoras. Así mesmo, acordouse que se adopten previsións de maneira que poidan vincularse melloras da prestación por desemprego a cargo das empresas, cando estas alcancen niveis de ocupación ou actividade adecuados, nos termos que se negocien en cada empresa.

Os axentes sociais comprométense a continuar o diálogo social para compartir principios e iniciativas que defendan ao sector. Superada esta primeira fase, CEHAT, Servizos-CCOO e FeSMC-UXT iniciarán unha segunda fase para tratar de acordar outras medidas relativas ao fortalecemento da actividade, de acordo coas previsións e as decisións da autoridade sanitaria e gobernamental. Traballarán para fortalecer a liquidez e o capital das empresas; para garantir o mantemento do emprego e o poder adquisitivo das persoas traballadoras; e para analizar e definir cambios estruturais para o sector, baseados principalmente na formación e recualificación dos persoais, a rehabilitación e mellora das infraestruturas físicas e dixitais do sector, e na optimización do tecido produtivo e mellora do modelo turístico.